My first "reality TV" appearance!
Racism in Slovakia

Some things never change

I wrote in a recent post that happiness comes from newness.  But I later realized that this isn't the whole truth. 

Happiness comes from some ideal combination of newness and familiarity.  True, lasting happiness cannot exist without newness (new challenges, new experiences, new ideas, sounds, sights), but it also cannot exist without the familiar.  In pursuing the new, we cannot lose sight of that which makes us who we are.  Living life well actually means finding that ideal balance between the new and the familar.  We cannot discard that which has given our life meaning, that which has made us who we are, and that which makes us content and happy.  We have to hold on to all of this just as we chase the new.

I will continue to chase, seek, explore...and yet I will always remain deeply in love and committed to the one woman who I love.  I will never ignore my lifelong love, attachment, and responsiblity to my child.  I will never discard my family or my friends.  I will never lose sight of my never-ending responsibilities (work, chores, taxes, etc.).  I will carry with me all of those things that are working, all of those things that are "right", and all of those things that make me feel happy, content, and comfortable enough in this life that I can appreciate all of the excitement and brilliance of the new.  Because when this goes, not even the new can save us.

Lasting happiness comes from holding on to everything that you love, everything that makes you happy...while constantly chasing and embracing that next thing.  It is in finding a certain balance, and that is exactly what makes it so fucking hard to do!

Comments

Updated version

Might get useful for the Slovak part of blog:

V minulom príspevku v blogu som napísal o tom, že šťastie sa rodí z niečoho nového. Neskôr som si však uvedomil, že to nie je celá pravda.

Šťastie prichádza z ideálnej kombinácie niečoho nového a niečoho známeho. Je to tak, šťastie nemôže existovať bez niečoho nového (nové výzvy, nové skúsenosti, nové myšlienky, tóny, pohľady) avšak takisto nemôže existovat bez niečoho známeho. V hľadaní toho nového možeme stratiť to, čo nás robí tým, kým sme. Žiť život dobre v podstate znamená hľadať ideálnu rovnováhu medzi niečím novým a niečím známym. Nemôžeme odmietnuť to, čo nám dalo v živote zmysel, čo nás urobilo tým, kým sme a to, čo nás robí spokojnými a šťastnými. Musíme sa držať tohto všetkého presne tak, ako musíme hľadať to nové.

Budem naďalej pokračovať v naháňaní, hľadaní a v objavovaní, no vždy budem oddaný jedinej žene, ktorú milujem. Nikdy nemienim ignorovať moju celoživotnú lásku, oddanosť a zodpovednosť pre moje dieťa. Nikdy neodhodím moju rodinu alebo mojich priateľov. Nikdy nezabudnem na moje nekončiace sa povinnosti (práca, domáce povinnosti, dane atď). Ponesiem si ďalej všetky tie veci, ktoré fungujú, všetky tie veci, ktoré sú "správne" a všetky tie veci, ktoré ma robia šťastným, spokojným a pohodlným v živote natoľko, že dokážem oceniť nadšenie z geniality toho nového. Pretože keď to všetko odíde, nič nové nás nezachráni.

Dlhotrvajúce šťastie plynie z vplyvu všetkého, čo milujete, čo vás robí šťastnými pričom neustále musíte prenasledovať a chopiť sa tej ďalšej veci. Je to presne o hľadaní určitej rovnováhy, a tá je presne to, čo je tak ťažké dokázať.

Mark Manney

Dakujem pekne Lenka. Samozrejme pouzivam ho. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)