Get Exclusive Updates:

My Photo

I'm Mark Manney. I founded a start-up that is creating the People Economy to set you free from your job. 10 years ago, I escaped corporate office life in Seattle to travel the world, start a virtual sales agency, and make music. I'm also a husband of 20 years and a proud father to a 5-year-old daughter.  

Facebook  Twitter  Linkedin

« My first "reality TV" appearance! | Main | Racism in Slovakia »

Comments

Updated version

Might get useful for the Slovak part of blog:

V minulom príspevku v blogu som napísal o tom, že šťastie sa rodí z niečoho nového. Neskôr som si však uvedomil, že to nie je celá pravda.

Šťastie prichádza z ideálnej kombinácie niečoho nového a niečoho známeho. Je to tak, šťastie nemôže existovať bez niečoho nového (nové výzvy, nové skúsenosti, nové myšlienky, tóny, pohľady) avšak takisto nemôže existovat bez niečoho známeho. V hľadaní toho nového možeme stratiť to, čo nás robí tým, kým sme. Žiť život dobre v podstate znamená hľadať ideálnu rovnováhu medzi niečím novým a niečím známym. Nemôžeme odmietnuť to, čo nám dalo v živote zmysel, čo nás urobilo tým, kým sme a to, čo nás robí spokojnými a šťastnými. Musíme sa držať tohto všetkého presne tak, ako musíme hľadať to nové.

Budem naďalej pokračovať v naháňaní, hľadaní a v objavovaní, no vždy budem oddaný jedinej žene, ktorú milujem. Nikdy nemienim ignorovať moju celoživotnú lásku, oddanosť a zodpovednosť pre moje dieťa. Nikdy neodhodím moju rodinu alebo mojich priateľov. Nikdy nezabudnem na moje nekončiace sa povinnosti (práca, domáce povinnosti, dane atď). Ponesiem si ďalej všetky tie veci, ktoré fungujú, všetky tie veci, ktoré sú "správne" a všetky tie veci, ktoré ma robia šťastným, spokojným a pohodlným v živote natoľko, že dokážem oceniť nadšenie z geniality toho nového. Pretože keď to všetko odíde, nič nové nás nezachráni.

Dlhotrvajúce šťastie plynie z vplyvu všetkého, čo milujete, čo vás robí šťastnými pričom neustále musíte prenasledovať a chopiť sa tej ďalšej veci. Je to presne o hľadaní určitej rovnováhy, a tá je presne to, čo je tak ťažké dokázať.

Mark Manney

Dakujem pekne Lenka. Samozrejme pouzivam ho. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)